SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI
”CIORBEA VICTOR & CIORBEA LACRIMA”
STRADA BLĂNARI, NR.23, ET.2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,030061

Luna noiembrie 2013

audiente


zilnic sunt organizate audiente de la ora 12-14 pentru persoanele cu programare telefonica sau pe e.mail, după caz

pentru audinetele din ziua de vineri nu este obligatorie programarea telefonică

0213134230

0213134229

0212323939


Avocat senior partener- Victor Ciorbea- telefon 0744 39 0038


Avocat senior partener- Lacrima Ciorbea- telefon 0745840852

lacrimaciorbea@gmail.com


Avocat definitiv - Mădălina Enache-telefon:0733389644

m.madalinaenache@yahoo.com


Avocat stagiar II- Ioana Mateianu- telefon:0743131013

ioana.mateianu@gmail.com


Avocat stagiar II Amalia Gogoci- telefon:0746216270

gogoci.amalia@yahoo.com


1

noiembrie

vineri

audiente

de la ora 12

la ora 188

noiembrie

vineri

audiente

de la ora 12

la ora 1815

noiembrie

vineri

audiente

de la ora 12

la ora 1822

noiembrie

vineri

audiente

de la ora 12

la ora 18


29

noiembrie

vineri

audiente

de la ora 12

la ora 18
CONSULTAȚII JURIDICE ON LINE GRATUITE SE PRIMESC CÂTE DOUĂ ÎNTREBĂRI DE PERSOANA TRIMITEȚI E.MAILUL DVS la
office@ciorbea-ciorbea.ro

VĂ ÎNTERESEAZĂ ACEASTĂ PROBLEMA?

LEGE nr. 280 din 23 iunie 2004
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat


EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004
Parlamentul României adoptã prezenta lege.


ARTICOL UNIC

Se aprobã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 77 din 4 septembrie 2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 9 septembrie 2003, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:

1. Titlul ordonanţei de urgenţã va avea urmãtorul cuprins:

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ


privind completarea Legii nr. 161/2003 privind unele
mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei"

2. Articolul I va avea urmãtorul cuprins:

"Art. I. - Dupã articolul 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 82^1, cu urmãtorul cuprins:

1

«Art. 82^1. - (1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitãrii mandatului de parlamentar, doreşte sã exercite şi profesia de avocat nu poate sã pledeze în cauzele ce se judecã de cãtre judecãtorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţã juridicã la parchetele de pe lângã aceste instanţe.

(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevãzutã la alin. (1) nu poate acorda asistenţã juridicã învinuiţilor sau inculpaţilor şi nici nu îi poate asista în instanţe în cauzele penale privind:

a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiunile în legãturã directã cu infracţiunile de corupţie, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitãţilor Europene, prevãzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

b) infracţiunile prevãzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

c) infracţiunile privind traficul de persoane şi infracţiunile în legãturã cu traficul de persoane, prevãzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

d) infracţiunea de spãlare a banilor, prevãzutã în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, cu modificãrile ulterioare;

e) infracţiunile contra siguranţei statului, prevãzute în art. 155-173 din Codul penal;

f) infracţiunile care împiedicã înfãptuirea justiţiei, prevãzute în art. 259-272 din Codul penal;

2

g) infracţiunile contra pãcii şi omenirii, prevãzute în art. 356-361 din Codul penal.

(3) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevãzutã la alin. (1) nu poate sã pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autoritãţilor sau instituţiilor publice, a companiilor naţioale ori a societãţilor naţionale în care acestea sunt pãrţi. De asemenea, nu poate sã pledeze în procese intentate statului român, în faţa instanţelor internaţionale.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplicã în cauzele în care avocatul este parte în proces sau acordã asistenţã ori reprezentare soţului sau rudelor pânã la gradul IV inclusiv.»"

3. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:

"Art. II. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã nu se aplicã în cauzele pentru care, la data intrãrii în vigoare, era încheiat contract de asistenţã juridicã, în condiţiile legii."

4. Articolul III se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


Bucureşti, 23 iunie 2004.

Nr. 280.

JOHN F. KENNEDY
"LET THE WORD GO FORTH... ALL THIS WILL BE NOT FINISHED IN THE FIRST ONE HUNDRED DAYS. NOR WILL IT BE FINISHED IN THE FIRST ONE THOUSAND DAYS, NOR IN THE LIFE OF THIS ADMINISTRATION, NOR EVEN PERHAPS IN OUR LIFETIME ON THIS PLANET. BUT LET US BEGIN."

John F. Kennedy, The Inaugural Address, Washington D.C., January 20, 1961IMPORTANT

CONTACT

Adresa
Str. Blanari, nr. 23, et.2, sector 3
Telefoane:
 de luni pana vineri de la ora 9 la ora 18
021 23 23 939
Telefoane:
 de luni pana vineri de la ora 10 la 14 si de la ora 18 la 20
0744390038
0745840852
Fax
021. 23. 23. 934
  Website-uri pentru avocati realizate de Adulmec.ro